Westlandse
Bedevaarten
Steun ons

Opening Heilige Deur in Brielle

Geplaatst op: 12 juli 2016

Nationale Bedevaart in Brielle

Mgr. Van den Hende heeft in de bedevaartkerk in Brielle een heilige deur geopend. De bisschop deed dit op zaterdag 9 juli tijdens de Nationale Bedevaart in het bijzijn van ongeveer 1.100 pelgrims. De heilige deur zal het hele bedevaartseizoen geopend zijn (9 juli - 10 september). De bisschop opende de heilige deur met gebed, bij aanvang van de eucharistieviering. De deur wordt geopend vanwege het heilig jaar van de barmhartigheid. Binnenkort wordt ook in de kerk van de heilige Jeroen in Noordwijk voor een bepaalde periode een heilige deur geopend (21 augustus - 4 september 2016). Verder is gedurende het hele heilig jaar de heilige deur geopend in de basiliek van de heilige Liduina en Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans (13 december 2015 - 20 november 2016).

De heilige deur is een manier om heel bewust in geloof biddend de kerk in te gaan. Paus Franciscus verbindt de heilige deur met Jezus die zegt: Ik ben de deur en wie in Mij gelooft mag eeuwig leven hebben. In zijn homilie zei de bisschop daarover: “Het is niet pas als we sterven dat we door de deur gaan die Christus is, maar al veel eerder. Vanaf de dag van onze doop, toen we de kiem van eeuwig leven ontvingen, zijn we binnengetreden in het leven met de Heer. […] Als gedoopte mensen mogen we leven met de Heer. We zijn binnengetreden om te groeien in geloof en in liefde en te volharden in de hoop.”

Pastoor Bladowski, custos van het bedevaartsoord Brielle, heette alle pelgrims welkom. Hij noemde met name de burgemeester en wethouders van Brielle, kardinaal Simonis, religieuzen, de delegatie van de ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem, de leden van de Brielse commissie en, via de radio, de luisteraars van Radio Maria. Daarna las pastoor Jack Glas de proclamatie voor over de dood van de martelaren op 9 juli 1572. “Vandaag, 444 jaar na hun marteldood en 149 jaar na hun heiligverklaring, zijn wij vanuit het hele land bijeengekomen om hen te eren en hun geloofsgetuigenis te vieren.”

Mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant in de eucharistieviering, waarin veertig priesters concelebreerden. De zang werd verzorgd door de Caeciliakoren van de St. Willibrordkerk (Bergschenhoek) en de St. Hildegardiskerk (Rotterdam-Noord) onder leiding van dirigent/organist Theo Kloeg.

Homilie bisschop Van den Hende
“In het heilig jaar van barmhartigheid mogen we ook hier in Brielle een bedevaart houden met het belangrijke motto: Wees barmhartig,” opende de bisschop zijn homilie. “Het is heel bijzonder dat we juist hier, op een plaats waar het tegenovergestelde van barmhartigheid plaatsvond, de oproep van Jezus horen: Wees barmhartig. De martelaren hebben hier hun leven gegeven [..] ze werden van alle kanten bedreigd, bespuwd en bespot. Op het eerste gezicht is er hier geen teken van barmhartigheid te bekennen.”

“Maar als we ons verdiepen in het leven van de martelaren, zoals is opgeschreven hoe hun laatste dagen zijn vergaan, dan zijn er in die laatste dagen vele werken van barmhartigheid te bespeuren. Niet direct de lichamelijke werken van barmhartigheid, zoals de hongerigen eten geven, de dorstigen drinken en de naakten kleden. Maar wel de geestelijke werken van barmhartigheid.” De bisschop preekte onder meer over de steun en troost die ze elkaar hebben geboden en het onrecht dat ze hebben verdragen omwille van Jezus. “Zoals de martelaren hebben gedaan, kunnen ook wij met de Heer komen tot een netwerk van liefde, waarin we niet alleen elkaar helpen, maar ook kunnen bijdragen aan een samenleving waar liefde het belangrijkste fundament is, aan een beschaving van liefde. Mogen we het vertrouwen hebben, dat de Heer ons daartoe roept en ons ook de kracht en genade geeft.”

In de voorbede werd onder meer gebeden voor mensen die nu worden vervolgd om hun geloof. De bisschop zegende de bedevaartkaars die het hele seizoen zal branden en stak deze aan. Daarna werden de pelgrims in de collecte gevraagd om hun gaven te geven voor de instandhouding van het bedevaartsoord en voor vluchtelingen die in nood zijn. “Met deze twee-in-één collecte in het jaar van barmhartigheid hebben wij echt de kans om ons hart te laten spreken door ruimhartig te geven: enerzijds uit eerbied voor de martelaren van Gorcum, en anderzijds uit solidariteit met christenen die op de vlucht zijn. Op deze manier kan uw deelname aan de collecte een uiting van barmhartigheid worden,” aldus de collecte-aankondiging.

Jongerenprogramma
In de middag baden de pelgrims het rozenkransgebed. Tegelijkertijd sprak de bisschop in de tent die daarvoor naast de kerk was opgezet, met jongeren over de werken van barmhartigheid. De bisschop sprak over het woord barmhartigheid, de barmhartigheid van Jezus en de parabels die Hij vertelde over de barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37), de barmhartige vader (Lucas 15, 11-32) en de barmhartige koning (Matteüs 18, 23-35). Daarna ging Mgr. Van den Hende in op de geestelijke werken van barmhartigheid, zoals de onwetenden onderrichten, de twijfelaars en mensen die het moeilijk hebben goede raad geven, zondaars vermanen en wie ons ergeren (onrecht doen) verdragen.

“De geestelijke werken zijn anders dan de lichamelijke werken niet van: handen uit de mouwen en iets doen. Maar ze vragen er vooral om dat er wat in je hart gebeurt,” aldus de bisschop. Jongeren gingen daarop met elkaar in gesprek over de vraag welke van de geestelijke werken ze het moeilijkst vinden en welke (relatief) het makkelijkst. Onrecht verdragen van mensen die je ergeren, bleek een moeilijke. Bedroefden troosten en bidden voor de levenden en de doden, gaven ze aan, leek daarbij vergeleken iets makkelijker.

Kruisweg en vesperviering
In de tweede helft van de middag baden de pelgrims de kruisweg en volgde de vesperviering met sacramentsprocessie en pelgrimszegen. In die processie werden 19 vaandels meegedragen met de namen van de martelaren van Gorcum. Ook brandden de hele dag op het priesterkoor 19 kaarsen bij de relieken van de martelaren.

Klokgelui
Het was dit jaar voor het eerst dat bij de Nationale Bedevaart de drie klokken te horen waren die afkomstig zijn van de voormalige H. Jacobuskerk in Oude Wetering. De klokken hangen in een nieuwe klokkenstoel en werden op zaterdag 4 juni jl. door de bisschop gezegend en toen in gebruik genomen.<< Terug naar het nieuwsoverzicht